header-photo
 

ข่าวสารอาเซียน (ASEAN News)

 

ผู้นำเวียดนาม-ลาว-กัมพูชา มุ่งมั่นขยายความร่วมมือเขตสามเหลี่ยม CLV

ASEAN News

26 พฤศจิกายน 2557 : แถ่งเนียน - นายกรัฐมนตรีของเวียดนาม ลาว และกัมพูชา เห็นพ้องกันที่จะส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่าง 3 ประเทศ ขณะเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตสามเหลี่ยมเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 8 (กัมพูชา-ลาว-เวียดนาม หรือ CLV) ที่นครหลวงเวียงจันทน์ เมื่อวันที่ 25 พ.ย. ตามการรายงานของสำนักข่าวเวียดนาม นายกรัฐมนตรีเหวียน เติ๋น ยวุ๋ง ของเวียดนาม นายกรัฐมนตรีทองสิง ทำมะวง ของลาว และนายกรัฐมนตรีฮุนเซน ของกัมพูชา ได้ทบทวนปรับแผนแม่บทการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมในกลุ่มเขตสามเหลี่ยม CLV ไปจนถึงปี 2563 และผู้นำประเทศทั้งสามยังได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายจูงใจสำหรับกลุ่ม CLV

ทั้งสามประเทศได้ยกย่องความสำเร็จที่ผ่านมาในการดำเนินการตามแผน และบันทึกความเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การค้า การลงทุน และการส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมทั้งยอมรับข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีเหวียน เติ๋น ยวุ๋ง ที่เรียกร้องการขยายความร่วมมือในเขตสามเหลี่ยม และการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อออกแบบแผนที่จะขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างสามประเทศ

 

 

นายกรัฐมนตรีเหวีน เติ๋น ยวุ๋ง ยังเสนอว่า สามประเทศควรปรับปรุงนโยบายด้านภาษีและลดความยุ่งยากของขั้นตอนการลงทุนเพื่อดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการในการจัดส่ง เหมืองแร่ ยาง และกาแฟ พลังงาน โทรคมนาคม และการท่องเที่ยว และเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนสินค้าและการท่องเที่ยวระหว่างกัน นายกรัฐมนตรีของเวียดนาม ยังเรียกร้องให้เร่งสรุปข้อตกลงเกี่ยวกับการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในกิจกรรมทางการค้าในเขต CLV การยกระดับด่านชายแดน การดำเนินการในรูปแบบของการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จที่ด่านชายแดนในปี 2558 และการดำเนินการข้อตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนภายใต้กรอบอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ผู้นำเวียดนาม กล่าวว่า สามประเทศควรมุ่งความสนใจไปยังการดำเนินการตามเป้าหมายของแผนแม่บทที่มุ่งมั่นให้อัตราการเติบโตของ GDP ขยายตัวเฉลี่ยต่อปีที่ร้อยละ 10 และรายได้ต่อหัวต่อปีที่ 1,500-1,600 ดอลลลาร์ ภายในปี 2558 นอกจากนั้น ยังย้ำว่า สามประเทศควรส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูล และทำงานร่วมกันเพื่อจัดการกับประเด็นปัญหาด้านความมั่นคงในพื้นที่พรมแดน

นายกฯ ยวุ๋ง ยังย้ำถึงความจำเป็นในการดึงดูดการสนับสนุนจากประเทศคู่ค้าต่างๆ มายังกลุ่ม CLV ซึ่งรวมทั้ง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสถาบันการเงินระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารโลก และธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย ก่อนเสร็จสิ้นการหารือ นายกรัฐมนตรีของสามประเทศยังได้ลงนามในสัญญาร่วมว่าด้วยความร่วมมือในเขตสามเหลี่ยม CLV และเห็นชอบที่จะจัดการประชุมครั้งที่ 9 ในกัมพูชา ในปี 2559.

แหล่งข้อมูล ภาพและข่าว : เมเนเจอร์    

กลับหน้าหลัก ข่าวสารอาเซียน